asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice

Z. R. Popović o Vlasima, odnosno Rumunima severoistočne Srbije

(Ili kako je o Vlasima pisano pre jednog veka kada su još uvek bili Rumuni...)


Nakon završetka Prvog svetskog rata, Vlasima, odnosno Rumunima severoistočne Srbije, kao jednom od najbrojnijih manjina koje su živele u kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca, bavio se i Z. R. Popović u članku objavljenom u stručnom časopisu „Nova Evropa“, objavljenom 21. maja 1924. godine u Zagrebu.

Ni za Popovića, kao ni za bilo kog drugog istraživača tog vremena nije bilo sporno da se radi o etničkim Rumunima koji službeno bivaju popisivani kao Rumuni, nakon Berlinskog kongresa 1878. godine kada su velike sile priznale nezavisnost balkanskih zemalja (Bugarska, Srbija i Rumunija) koje su do tada bile u sastavu otomanskog carstva. Niže na stranici nalaze se kopije originalnigh tekstova iz 1924 godine. Obratiti pažnju da je tada, odmah nakon pripajanja Srbiji, Vojvodina tretirana kao Banat, Bačka i Baranja, odnosno u tekestu ne figuriše naziv Vojvodina.