asd
asd Vlaški Mozaik

Timoc Press - vlaška elektronska novinska agencija-posetite nas na www.timocpress.org uvek aktuelne informacije iz vlaške zajednice


Zahtevi za rumunsko državljanstvo mogu se predati u srpskim konzularnim odeljenjima


Lice bez državljanstva ili strani državljanin koji je značajno doprineo očuvanju i promovisanju rumunske kulture, civilizacije i duhovnosti, može zahtevati rumunsko državljanstvo, ukoliko ispunjava uslove predviđene čl.8, st. (1), sl. b), c) i e) Zakona o rumunskom državljanstvu, i ima mogućnost za prebivalište u državi, ili da ga zadrži u inostranstvu.

Informacije se mogu dobiti u Rumunskom konzulatu u Vršcu, na telefon +381 643379752, u intervalu od 11h do 15h, a dokumenti se dostavljaju lično, od ponedeljka do četvrtka, u intervalu od 09h do 11h, nakon zakazivanja preko datog telefona.

Napominje se da opština Pančevo ne pripada konzularnoj nadležnosti Rumunskog konzulata u Vršcu, tako da Rumuni iz Novog Sela, Dolova, Glogonja, Jabuke ne mogu dostavljati dokumenta u Vršcu, već samo u Beogradu. Više informacija možete dobiti u Konzularnoj sekciji u Beogradu na telefon  011 36 70 361.

U Vršcu se primaju samo dokumenta iz sledećih konzularnih nadležnosti: Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Zrenjanin, Plandište, Vršac, Bela Crkva, Alibunar i Kovačica.

Potrebna dokumenta:

 1) Overena kopija pasoša i overeni prevod na rumunski jezik, ili bilo koji drugi lični dokument

 2) Izjava na ličnu odgovornost, overena kod notara, u kojoj piše da lice ne preduzima nikakva dela protiv javnog reda, državne bezbednosti, i da ni u prošlosti nije činio slično

 3) Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, razvedenih, preveden na rumunski jezik i overen kod notara

 4) Dosije iz Rumunije

 5) Dosije iz inostranstva u originalu, apostilovan sa overenim prevodom na rumunski jezik

 6) Izvod iz matične knjige rođenih maloletnika, apostilovan, overen i preveden na rumunski jezik

 7) Saglasnost roditelja za dete kroz izjavu overenu kod notara. Ukoliko se saglasnost daje ispred vlasti druge države, potreban je overeni i aspostilovan prevod na rumunski jezik

 8) Pristanak maloletnog lica koje je napunilo 14 godina, ukoliko je slučaj, dat putem izjave overene kod notara u prisustvu jednog roditelja

 9) Izjava na ličnu odgovornost, overena kod notara, kojom se prikazuje da lice želi da zadrži prebivalište u inostranstvu ili u Rumuniji

 10)  Mišljenje koje izdaje diplomatska misija ili konzularni zvaničnik o ispunjavanju uslova da je lice koje zahteva državljanstvo na značajan način doprinelo zaštiti i promociji rumunske kulture, civilizacije i duhovnosti (samo za zahteve dostavljene diplomatskim misijama ili konzularnim odeljenjima države na čijoj teritoriji lice ima prebivalište).

Treba napomenuti da, po rumunskom zakonu, svi prevodi dokumenata trebaju biti overeni kod notara. Naše mišljenje je da je najjednostavnije otići kod notara na teritoriji Rumunije u blizini rumunsko-srpske granice.

Uz gore navedena dokumenta prilažu se kopije dokumenata o značajnom doprinosu u očuvanju rumunske kulture, civilizacije i duhovnosti.

Jedna obična potvrda o članstvu bilo kojoj rumunskoj organizaciji neće biti dovoljna da se pokaže značajni doprinos u očuvanju i promovisanju rumunske kulture.

Kako nas je gospodin konzul Dan Nikolae Konstantin obavestio, značajni doprinos u očuvanju i promovisanju rumunske kulture, civilizacije i duhovnosti može se dokazati kroz aktivnosti promovisanja slike o Rumuniji, zaštite prava Rumuna u inostranstvu, aktivnostima koje podržavaju rumunsku sredinu, kulturno-umetničke aktivnosti, didakticke i naučne aktivnosti ili izdavačka delatnost.

Opravdavajući dokumenti mogu biti i na primer nagrade i diplome iz gore navedenih aktivnosti, novinski članci, prezentacija radova, itd.

Više informacija na:

http://varset.mae.ro/   ili tel. +381 643379752 od 11h do 15h.
Predaja zahteva za rumunsko državljanstvo u diplomatskim predstavništvima Rumunije u Srbiji


Sledeći tekst niže opisuje proceduru predaje zahteva za  rumunskog držvljanstvo na osnovu posebnih zasluga za Rumuniju. Ovaj zakon predstvalja modifikaciju rumunskog zakona o državljasntvu, koja je izglasana 2015 godine. Ovim zakonom je omogućeno da pojedinci koji imaju izuzetne zasluge prema Rumuniji, dobiju rumunsko državljanstvo. Zakon se pre svega odnosi na sportiste, naučnike, umetnike i slične kategorije čiji pojedinci imaju zapažene rezultate, nastupe i uspehe u ime Rumunije.


Procedura je međutim slična i u slučaju podnošenja zahteva po drugim osnovama, a o razlikama se možete raspitati na brojevima telefona datim niže u tekstu.


Napomena: Zakon omogućava dobijanje dvojnog državljanstva bez obzira na nacionalnost ali samo na osnovu posebnih zasluga, ne  na osnovu etničke pripadnosti ili porekla .

Posebno obratiti pažnju na tačku 10 koja to definiše, jer je cela procedura bez ispunjavanja uslova iz tačke 10 neostvariva.